Анонс

Collapse

Правила на форума

Добре дошли във форума на Испания, който е част от форумите по държави към bghelp.net. Това е една чудесна инициатива и се надяваме, че форумът, заедно с участниците в него, ще допринесе с всичко възможно, свързано с процеса на имиграция, адаптация и развитие на испанска земя.

Моля още веднъж да прочетете секцията Често Задавани Въпроси (F.A.Q.)

Преди да публикувате мнения моля да отделите няколко минути и да прочетете нашия Форумен Правилник.

Желателно е писането на кирилица. Ако нямате, може да ползвате вградената в сайта кирилица, която виждате горе вдясно. Когато натиснете с дясното копче, горе ще "падне" меню, от което може да изберете българската фонетична (BP) или бългаската стандартна (по БДС) клавиатура (BG). Разбира се ако не можете или имате някакъв проблем, може спокойно да използвате и латински букви.
Публикуването на лична кореспонденция във форума, без съгласието на подателя, е против правилата и разбиранията ни!

Това е за сега и още веднъж: Добре дошли!
See more
See less

Езикови помагала по испански език

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 • Filter
 • Време
 • Show
Clear All
new posts

 • Езикови помагала по испански език

  Българо-испански аудио разговорник:

  - първа част: Guía de conversación búlgaro-español - 1

  - втора част: Guía de conversación búlgaro-español - 2

 • #2
  Относно: Езикови помагала по испански език

  Испански език - онлайн - български сайт

  http://www.ispanski.net/

  Comment


  • #3
   Относно: Езикови помагала по испански език

   Онлайн тренер за изучаване на испанските глаголи

   http://www.spaleon.com/index.php

   Comment


   • #4
    Относно: Езикови помагала по испански език

    http://www.online-spanish-course.com/

    Comment


    • #5
     Относно: Езикови помагала по испански език

     Spanish Verb Forms


     http://users.ipfw.edu/jehle/VERBLIST.HTM

     Comment


     • #6
      Относно: Езикови помагала по испански език

      http://learnspanish.elanguageschool.net/

      Comment


      • #7
       Относно: Езикови помагала по испански език

       ГРАМАТИКА НА ГЛАГОЛА В ИСПАНСКИЯ ЕЗИК

       Глаголът е част на речта, която изразява:
       - съществуване: Yo vivo.
       - сътояние: Las vacas enfermaron.
       - действие: El caballo corre.
       - чувства: Te amo.
       - събития: Llueve.

       По своята формална характеристика, е онази част на речта, която претърпява най-много изменения. Така той има полиформален характер ( напр. Глаголът escribir има 6х14=84 форми)

       Глаголни категории

       Глаголът е съставен от част, която не се променя, наречена корен, и друга, коята е премнлива, наречена наставка. Всички промени, които глаголът претърпява в различните си форми, посочват неговите различни категории, които са: залог, наклонение, време, лице, число, вид.

       Залогът посочва отношението между обекта и субекта на действието. Ако субектът е реалният вършител, залогът е диятелен. Ако субектът е цел на действието, и граматическият и логическият подлог се различават, залогът е страдателен.

       Наклонението посочва различните начини за изразяване на глаголното значение. В испанският език има 5 основни наклонениея – infinitivo, indicativo, subjuntivo, imperativo и potencial. Въпреки това модалният статут на potencial е спорен, тъй като се числи към времената на indicativo.
       1. Изявителното наклонение посочва действието като реално.
       2. Подчинителното наклонение посочва дейстие, подчинено на друг глагол, изразяващ желание, страх, предположение и тн.
       3. Повелителното наклонение изразява желание, заповед, молба, съвет.
       4. Неопределителното наклонение посочво глаголът в неговото значение, без да го съотнася към лице, число и време и е съставено от безличните форми на глагола – infinitivo, participio и gerundio.
       5. Условното наклонение посочва дейстието като условно, зависещо от някакво условие.

       Времето посочва кога се извършва глаголното дейстие и може да бъде сегашно, минало и бъдеще. От формална гледна точка времената са прости и сложни, перфектни или продължителни, абсолютни или абстракти.
       Всяко наклонение на глагола съдържа едно или повече времена:
       1. Infinitivo – infinitivo: simple/compuesto
       gerundio: simple/compuesto
       participio: simple
       2.Indicativo – tiempos simples: presente, preterito imperfecto, preterito perfecto simple, futuro, condicional
       tiempos compuestos: preterito perfecto compuesto, preterito pluscuamperfecto, preterito anterior, futuro perfecto, condicional perfecto.
       3.Subjuntivo – tiempos simples: presente, imperfecto, futuro
       tiempos compuestos: preterito perfecto compuesto, pluscuamperfecto, futuro perfecto
       4. Imperativo – presente
       Лице и число. Всяко едно от глаголните времена има различни форми:
       1. Infinitivo има една и съща форма във всички случаи.
       2. Indicativo и subjuntivo имат 6 различни форми за всяко време, просто или сложно, които отговарят на трите лица и двете им съответстващи числа.

       Първо лице посочва кой или кои говорят.
       Второ лице посочва на кого или на кои се говори.
       Трето лице посочва за кого/какво или за кои/какви неща се говори.

       3. Imperativo разполага с 5 форми в едно единствено време, сегашно.

       Видът на глагола посочва как се развива действието и е категория, която охарактеризира глагола според неговата същност. Действието може да бъде instantaneo ( morir ), reiterativo ( clavar ), durativo ( amar ), както и свършено или несвършено – perfectivo/imperfectivo.
       Всички сложни времена и минало свършено просто време са перфективни, а останалите – имперфективни.

       Употреба на глаголните времена
       Времената посочват моментът, в който се извършва дейстието, и биват сегашни, минали и бъдещи – presente, pasado o preterito, futuro. Биват различни видове: 1.а) времена от сегашен план – presente, futuro, preterito perfecto и др. Б) времена от минал план – imperfecto, condicional. 2a) прости б) сложни 3а) абсолютни – когато дейстието е изразено в един от цитираните времеви периоди б) относително – когато се съотнася с друго действие, пр. El tren iba a Madrid.
       Трябва да отбележим, че сегашните, бъдещите и миналите времена не винаги съвпадат със съответното хронологическо време, т.е има глаголни форми, които не се отнасят към опрделенен хронологически момемт, а към обичайни действия – пр. El autobus pasa a las seis.

       Повелително наклонение
       Употребява се само в presente. Представлява абсолютно време, което изразява молба, съвет, заповед и др., които посочват действие в перфективен аспект в бъдещ момент. Характеризира се с това, че притежава само по 2 форми за двете числа, тъй като е невъзможно човек да дава заповед сам на себе си, а само на този, който ни слуша. Въпреки това, е възможно да даваме заповеди, които ни засягат лично – 1л. Мн.ч, както и на Него и на Тях – 3 л. Едч и мн.ч. В цитираните случаи, използваните форми не са собствени, а принадлежат на presente de subjuntivo.
       Основни грешки при употребата на imperativo:
       1. Infinitivo вместо формата за 2л.мн.ч
       2. Infinitivo+os вместо контрахираната форма за 2л.мн.ч ( cantaros вм. Cantaos)
       Въпреки това, формата A+infinitivo се смята за правилна.

       Неопределително наклонение
       Базличните форми на глагола, инфинитив, причастие и деепричастие, не изразяват време, а аспект, и заради двойното си значение, заемат междинно положение между номиналната и вербалната синтагма.
       Инфинитивът е действие и се употребява винаги в изречения, заедно със друга спрегната форма на някой личен глагол. Функционира като име:
       1. Подлог, с или без член: Querer es poder.
       2. Определение в копулативни изречения: Querer es poder.
       3. Пряко допълнение:Quiero comer.
       4. Непряко допълнение: Vine para estudiar.
       5. Номинални или вербално допълнение: Estudiaba sin cesar.

       Деепричастието функционира като наречие и може да бъде обстоятелствено пояснение на някой глагол, без да попуска други пояснения, с изключение ва глаголните допълнения. Изразява едновременност или продължителност. Употребява се като:
       1. глаголни перифрази
       2. прилагателно: Vi una casa ardiendo.
       3. обстоятелствено пояснение за причина
       4. обстоятелствено пояснение за начин
       5. копулативен глагол

       Причастието функционира като прилагателно и се мени по род и число, с изключение на употребата му след глагола haber.Употреба:
       1. При образуване на сложните глаголни времена
       2. При образуване на стардателен залог със ser и estar
       3. В перифрази
       4. Като вербално прилагателно: Comimos carne asada.
       5. Като независим член на подчинените абсолютни конструкции, като има свой собствен подлог: Terminada la clase, nos fuimos.

       Спрежение на глагола
       Това е съвкупността от всички възможни форми, които той може да приема при изменението на неговите категории.Т.е изреждане на всичките му форми. В испанският език има три спрежение: 1во -AR, 2ро-ER, 3то-IR.

       Видове глаголи
       A) Според спрежението си глаголите биват
       А1 – спомагателни: спомагат при формиране на времената или конструкциите на други глаголи. Само като спомагателни в испанския функционират два глагола – haber и soler. Освен тях като спомагателни функционират и редица самостоятелни глаголи: ser, estar, ir,venir, acabar и др.
       А2 – правилни: глаголи, които приемат общите окончания и не променят основата си.
       А3 – неправилни: менят основата си или имат специални окончания, или и двете. Неправилността им се проявява в конкретни времена, които могат да бъдат обобщени в няколко групи:
       - в сегашно време: на изявително и подчининтелно наклонение
       - в минал план: preterito perfecto simple de indicativo, imperfecto и futuro de subjuntivo и понякога в причастието
       - в бъдещ план: futuro de indicativo и condicional simple
       А4 – безлични глаголи. Употребяват се само в 3л.ед.ч. Към тях спадат:
       - глаголи за атмосферни и природни явления и феномени: llover, nevar, trovar, lloviscar, cellisquear, amanecer, atardecer, oscureces
       - глаголът hacer в славосъчетанията: hace calor, frio, viento, sol, falta, importancia
       - глаголите ser и estar в безлични изрази: еs importante, obvio….esta bien, mal…
       - глаголът haber в 3л.ед.ч
       - глаголите basta и conviene
       - редица лични глаголи като poder
       - pasar, ocurrir, acontecer, acaecer, suceder паследвани от просто или сложно наречие
       А5 – дефектни или непълни глаголи. Не се употребяват във всичките си времена, лица или наклонения. Т.е липсват някои от формите им. Биват три групи:
       - глаголи от рода на pasar, ocurrir, acontecer, suceder, acaecerq ataner, concernir, aplacer и incumbir – употребяват се само в 3л ед ч и 3 л мн ч
       - глаголи като preterir, colorir,abar, adir, desabrir – само в infinitivo и participio
       - глаголи от рода на abolir, manir, embair, empedernir,guarnir, aguerrir, garantir – само в тези форми, чието глаголно окончание започва с гласната I.
       Б) Копулативни глаголи – свързват подлога със сказуемото определение, формирайки съставното именно сказуемо. Определението може да е номинална синтагма – Luis es medico, прилагателно – La manzana esta verde или пропозиционална синтагма – Soy de aqui. Като копулативни функционират ser и estar, но такава функция приемат и други глаголи – seguir, andar, ir, dormir, llegar + определителна синтагма: Luis sigue enfermo.

       В) Предикативни глаголи – те са ядро на сказуемото и биват преходни и непреходни.
       - непреходните глаголи изразяват действие, завършено без необходимост от пряко допълнение. Дийствието не преминава към друг обект, лице или животно.
       - Преходните глаголи изразяват действие, което пада върху друг обект, лице или животно, които са преки допълнения. За да порделеним глаголът е преходен, трябва да видим кое е прякото му допълнение. Много преходни глаголи функционират и като непреходни, но обратното е невъзможно. Към преходните глаголи спадат също номиналните и прономиналните глаголи, а посбледните биват възвратни и взаимни.

       Номиналният глагол е преходен, чието пряко допълнение е име. Juan bebe agua.
       Прономиналният глагол е този, чието пряко допълнение е местоимение. Juan se lava – възврантен глагол. Los dos se aman – взаимен глагол.

       Г) Пределни и непределни глаголи
       Пределните глаголи означават действие, което трябва да достигне до своя край да се изчерпа – saltar, abrir, besar
       Непределните са действие в неговата продължителност, без да е необходимо да се стигне до края – amar, vivir

       Д) Лични и безлични глаголи
       Личните глаголи се спрягат във всички глаголни лица.

       Е) Спомагателни и самостоятелни
       Самостоятелните глаголи притежават сове собствено значение.

       Ж) Модални глаголи.
       Изразяват отношението на говорещия към действието, изразено с инфининива. Употребяват се винаги с инфинитив на друг глагол. Такива са querer, poder и deber.

       Comment


       • #8
        Относно: Езикови помагала по испански език

        Разговорен испански за 6 седмици

        http://rapidshare.com/files/70143785...weeks.rar.html

        Comment


        • #9
         Относно: Езикови помагала по испански език

         Аудио испански La Rousse

         http://rapidshare.com/files/70120633...ousse.rar.html

         Comment


         • #10
          Относно: Езикови помагала по испански език

          Learn Spanish with Michael Thomas

          http://thepiratebay.org/torrent/3398...Michael_Thomas

          Comment


          • #11
           Относно: Езикови помагала по испански език

           Must Know Spanish

           Тематичен учебник, разделен в 12 глави, съдържащ 4000 важни думи и изрази за ежедневно общуване в испанскоговорящи общности

           Изтегли pdf-формат: Must Khow Spanish.rar

           Comment


           • #12
            Относно: Езикови помагала по испански език

            Modern Spanish Grammar - A Practical Guide

            Изтегли: Modern Spanish Grammar - A Practical Guide

            Comment


            • #13
             Относно: Езикови помагала по испански език

             Advanced Spanish Grammar

             Изтегли: Advanced Spanish Grammar

             Comment


             • #14
              Относно: Езикови помагала по испански език

              Гледайте телевизия и слушайте радио /испански/ , така най добре се учи. Бях в Испания 10 г.
              http://www.imotitrayana.com/index.php

              Comment


              • #15
               Относно: Езикови помагала по испански език

               Въведение в испанския език за медицински работници

               Изтегли:

               Comment

               Working...
               X